تعریف دورکاری به به کارکردن کارمندان در خانه اشاره دارد ؛ به نوع دیگری از کار اطلاق می شود که کارمند از محل اصلی شرکت به دور باشد و در حال انجام کار تحت پروتکل خاصی باشد.بعضی از کارمندان به طور کامل و تمام مدت فعالیت خود در شرکت به ...